Voorwaarden

  1. PUUR Advocaten verricht haar werkzaamheden binnen een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam PUUR Advocaten B.V., statutair en feitelijk gevestigd te Breda en ingeschreven in het handelsregister te Breda onder nummer 20115346. Deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de bestuurder(s) van PUUR Advocaten en al degenen die, al dan niet krachtens arbeidsovereenkomst voor PUUR Advocaten werkzaam zijn of waren.
  2. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op vervolg- of aanvullende opdrachten van opdrachtgever, nader te noemen cliënt.
  3. Alle opdrachten, ongeacht of deze aan PUUR Advocaten dan wel aan individuele bij PUUR Advocaten werkzame personen zijn gericht, worden uitsluitend aanvaard door PUUR Advocaten. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.
  4. PUUR Advocaten is niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten en tekortkomingen van derden. Bij het inschakelen van niet in haar organisatie werkzame derden (waaronder procureurs, notarissen, belastingadviseurs, accountants, deurwaarders en adviseurs) zal PUUR Advocaten de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Zij is echter niet aansprakelijk voor fouten en tekortkomingen van deze derden.
  5. De aansprakelijkheid van PUUR Advocaten is beperkt tot het bedrag dat krachtens de door PUUR Advocaten afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico, waarbij het totaal van deze bedragen is beperkt tot € 5.000.000,00. Informatie over de aansprakelijkheidsverzekering wordt op verzoek van cliënt toegezonden. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van PUUR Advocaten jegens cliënt beperkt tot het door PUUR Advocaten in verband met de betreffende opdracht in rekening gebracht honorarium met een maximum van € 15.000,00. Alle aanspraken van opdrachtgevers en derden vervallen, indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij PUUR Advocaten binnen drie maanden nadat cliënt respectievelijk de derde bekend was, of redelijkerwijze kon zijn, met feiten waarop hij/zij de aanspraak baseert.
  6. Wanneer PUUR Advocaten in het kader van de aan haar verstrekte opdracht één of meer derden inschakelt is PUUR Advocaten bevoegd om mede namens cliënt een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van derden te aanvaarden.
  7. Cliënt is aan PUUR Advocaten verschuldigd het honorarium van de betrokken advocaat (of advocaten), te verhogen met een opslag van 8% terzake kantoorkosten. Mogelijk aan derden verschuldigde kosten, zoals bijvoorbeeld griffierechten en deurwaarderskosten, worden aan cliënt doorbelast. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is wordt het honorarium in rekening gebracht aan de hand van de bestede tijd maal het uurtarief. Het in rekening gebrachte uurtarief wordt periodiek, in de regel jaarlijks, door PUUR Advocaten herzien. PUUR Advocaten is gerechtigd de betaling van een voorschot te verlangen. Het voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie.
  8. De werkzaamheden worden periodiek aan cliënt in rekening gebracht. Tenzij op de factuur anders is aangegeven bedraagt de betalingstermijn veertien dagen. PUUR Advocaten is gerechtigd na het verstrijken van de betalingstermijn aanspraak te maken op de wettelijke rente en de buitengerechtelijke incassokosten ter hoogte van 15% van de hoofdsom.
  9. Op de rechtsverhouding tussen cliënt en PUUR Advocaten is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Breda.
  10. De bovenstaande algemene voorwaarden zijn geplaatst op de website van PUUR Advocaten (www.puuradvocaten.nl). Voorts zijn deze gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Breda op 21 juni 2004 onder nummer 32/2004
Contact

Kantoor

+31 (0)76 523 6070
info@puuradvocaten.nl

PUUR Advocaten
Verlengde Poolseweg 18
4818 CL Breda